Begeleiding en zorg

Mentor
Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor werkt samen met de klas aan een goed leer- en leefklimaat. Samen met de andere docenten uit het team doet hij er alles aan het beste uit de leerlingen en de klas te halen.

De mentor is ook voor u het eerste aanspreekpunt. Heeft u vragen over de resultaten van uw kind? Wilt u iets weten over de sfeer van de klas? Zijn er privésituaties die invloed hebben op het schoolse leven van uw kind? U kunt bij de mentor terecht. Als ons zaken opvallen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind mag u van de mentor verwachten dat deze contact met u opneemt.

begeleiding_bona.png

Extra begeleiding
Op dinsdagmiddag het zesde lesuur hebben we diverse vormen van ondersteuning. We organiseren dan de extra vakondersteuning, er is een jaarlijkse faalangstreductietraining, een leren-leren cursus en voor de eindexamenkandidaten een examenvreestraining. Voor deze trainingen en cursussen kunt u uw kind aanmelden via de mentor maar het kan ook zo zijn dat wij uw kind uitnodigen. Vanzelfsprekend doen we dit in overleg met u.

Extra taal- en rekenondersteuning
Basisvaardigen op het gebied van rekenen en taal zijn erg belangrijk. Bij bijna alle vakken wordt hier regelmatig een beroep op gedaan. Als blijkt, bijvoorbeeld uit de VAS-toetsen, dat uw kind op taal- of rekengebied achter loopt, nodigen we hem/haar uit voor speciale begeleiding op het gebied van taal of rekenen.

Zorg
Een school heeft niet alleen tot taak om goed onderwijs te bieden, maar heeft ook een verantwoordelijkheid voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor heeft een centrale rol bij de begeleiding bij de studie, maar is ook alert op het welbevinden van de leerling in de klas. Wanneer zich op sociaal-emotioneel gebied problemen voordoen, neemt de mentor contact met u op en wordt eventueel de zorgcoördinator ingeschakeld. De zorgcoordinator heeft overzicht over de interne en externe begeleidingsmogelijkheden en zal samen met u en uw kind op zoek gaan naar passende ondersteuning.

Intern Zorgteam (IZT)
Het IZT wordt in de basis gevormd door onze zorgcoördinator(voorzitter), de Begeleider Passend Onderwijs, een vertegenwoordiger uit het gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) en de teamleider. Desgewenst schuiven in het overleg contactpersonen van diverse externe instanties aan zoals Jeugdzorg, Maatschappelijk werk en/of Leerplicht. Het IZT overlegt tweewekelijks. In het IZT worden, na uw toestemming, leerlingen besproken voor wie extra ondersteuning noodzakelijk lijkt.

Dyslexie
Leerlingen bij wie door een bevoegde deskundige dyslexie is vastgesteld, hebben recht op een aantal faciliteiten. Toewijzing van faciliteiten gebeurt zo op maat mogelijk. In een gesprek tussen u, uw kind en de zorgcoordinator bekijkt u gezamenlijk wat het beste lijkt voor uw kind. Voorbeelden van deze faciliteiten zijn:

  • de leerlingen mogen meer tijd gebruiken bij proefwerken (10 minuten per 50 minuten)
  • het werk wordt, indien gewenst, met een vergroot lettertype aangeboden
  • tijdens de officiële toetsweken zitten deze leerlingen in een apart lokaal
  • een toets mag eventueel mondeling gedaan worden
  • gebruik van Kurzweil; een licentie kan voor €60,00 via school worden aangeschaft

Bovenstaande lijst is niet volledig. Na het gesprek met u en uw kind, worden de faciliteiten vastgelegd en verwerkt op de dyslexiekaart. Deze kaart heeft uw kind altijd bij zich in de lessen zodat het aan de docent aan kan geven op welke faciliteiten hij/zij recht heeft.

Invoering Passend Onderwijs

Vanaf schooljaar 2014-2015 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. Clusterindicaties zij komen te vervallen en de benaming
'rugzakleerling' is verdwenen. Natuurlijk houden leerlingen wel hun diagnose en hebben leerlingen ondersteuningsbehoeftes. Voor alle nieuwe leerlingen geldt:

Na inschrijving toetsen wij de ondersteuningsvraag van iedere leerling. Met andere woorden, we proberen zo goed mogelijk in te schatten of wij aan de ondersteuningsvraag van de leerlingen kunnen voldoen die zich bij ons hebben aangemeld. We baseren onze mening op officiële  documenten van specialisten, de mening (op papier en mondeling) van de basisschool, ouders en de leerling zelf.

Het is van het grootste belang voor uw kind dat u bij inschrijving van uw kind kopieën van documenten die kunnen bijdragen tot een goed beeld van de extra ondersteuning direct meestuurt. Wij nemen dan zo snel mogelijk na inschrijving contact met u op om de ondersteuningsbehoefte van uw kind in kaart te brengen en af te spreken met u. Dit alles is er op gericht om uw kind, maar u als ouder ook, een goed gevoel te geven voor de start van het nieuwe schooljaar.

Bij voorbaat geven wij twee grenzen aan:

  1. Leerlingen waarvan we verwachten dat ze het niveau niet aankunnen, kunnen wij niet plaatsen. Leerlingen moeten dus minimaal een vmbo-basis diploma kunnen halen.
  2. De zorg voor de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen(ADL) kan niet bij een medewerker van de school komen te liggen.

 Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van onze zorgarrangementen.

Voor meer inlichtingen over begeleiding en ondersteuning kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator . Dit kunt u doen door uw gegevens hieronder in te vullen. Zij neemt dan contact met u op.

 

 

Velden met een * zijn verplicht

dsc3288_bewerkt.jpg

begeleiding_bona3.png