Schoolbaan

gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo-k, vmbo-b en LWOO

 

merelroos website

Aan het woord: Merel Roos

“Ik koos bewust voor eerst drie jaar op deze locatie. Het was voor mij een soort veilige school waar ik mij direct thuis voelde. Ik had een havo-vwo-advies, maar het werd snel duidelijk dat het vwo zou worden. Op dat niveau kreeg ik drie jaar les van betrokken docenten.

Veel huiswerk, veel toetsen en meestal mooie uitdagende lessen. Het leren ging mij redelijk makkelijk af. Dan is het zaak dat een docent ziet dat je extra stof nodig hebt, dat je geprikkeld wordt. Als een docent goed les geeft, word je er beter van, wordt een vak interessanter.

Overstap viel mee

Ik zat in een Xpressie klas. Er werd veel aandacht besteed aan muziek. In dat vak doe ik nu eindexamen vwo. Mede daarom bewaar ik goede herinneringen aan mijn eerste drie jaren op de middelbare school. De overstap naar locatie Mariënpoel viel in veel opzichten mee, het overkwam mij gewoon.

Goede voorbereiding in eerste drie jaar

Hoewel in de bovenbouw van het vwo  andere vaardigheden van het onderwijs aan bod komen, bijvoorbeeld zelfstandig werken. En je bent je plotseling bewust van het feit dat het eindexamen in beeld komt. Ik zit nu in mijn examenjaar. De tijd dat de docent je aan de hand meeneemt is sinds de bovenbouw van het vwo voorbij. Je moet het echt zelf doen. Het is belangrijk dat je in de eerste drie jaar daar goed op wordt voorbereid.”

Groei van de leerling staat centraal

Bonaventuracollege Schoolbaan is een actieve, veilige school voor voortgezet onderwijs met een duidelijke regionale functie. In hartje Roelofarendsveen bieden wij een breed onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo-kader en vmbo-basis. Ook met LWOO.

Onze locatie

Onze locatie aan de Schoolbaan is een open en veilige leeromgeving voor uw kind. Uw kind komt op een school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 300 leerlingen varierend in leeftijd van 12 tot 16 jaar. Dit geeft onze school een eigen karakter. Door de kleinschaligheid kennen we elkaar goed. Uw kind is bij ons goed in beeld. Wij besteden tijd en aandacht aan deze wederzijdse kennismaking omdat gezien en gehoord worden er wat ons betreft echt toe doet. Voor ons is dit een belangrijke basis voor de schoolprestaties.

 

Veilige schoolschoolbaan_regels.png

Om tot een juist leer- en leefklimaat te komen, besteden wij zeker aan het begin van het schooljaar met iedere klas aandacht aan de afspraken zoals die zijn vormgegeven in onze schoolregels. Maar ook aan normale omgangsvormen. Zorg voor elkaar en elkaars spullen is voor ons vanzelfsprekend. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn als dit mar niet ten koste van anderen gaat. In ons pestprotocol beschrijven wij hoe wij omgaan met ongewenst gedrag.

Voor een prettige leef- en werkomgeving is het fijn dat de dag positief start. We vinden het dan ook erg belangrijk dat iedere leerling ruim op tijd op school is. Als onderdeel hiervan en ook weer als onderdeel van de kennismaking staat dagelijks een lid van het MT, vergezeld door de concierge aan de deur om uw kind welkom te heten.

Iedere ochtend checken wij of uw kind op school aanwezig is. Mocht dit niet zo zijn en uw kind is niet afwezig gemeld door u, dan mag u van ons verwachten dat wij telefonisch contact met u opnemen.

Gedurende de schooldag mag u er ook vanuit gaan dat uw kind bij ons op school is. Mocht en les onverhoopt een keer niet doorgaan, dan hebben we een gezellige kantine waar uw kind kan verblijven of goed geoutilleerde studieruimte waar uw kind, al dan niet op de computer, zelfstandig aan het schoolwerk kan werken. Uw kind is dus, met uitzondering van de vrijdag(marktdag), tijdens schooltijd altijd op het schoolterrein.

Onze sterke punten

 • Goede schoolresultaten
 • Onderwijs op maat
 • Versneld eindexamen
 • Individuele leerroutes
 • Duidelijke regels
 • Tweejarige brugperiode
 • Levendige school
 • Extra vakondersteuning
 • Sport-, Xpressie- en Techniekklas
 • Rekenen en taalondersteuning op maat
 • Veilig schoolklimaat

Download het aanmeldformulier.

Communicatie

Buiten de kennismaking met uw kind, hechten we ook een goede relatie met u, de ouders van onze leerlingen. Al heel vroeg in het jaar is de eerste ouderavond. En gedurende het schooljaar zijn er meer georganiseerde formele en informele momenten waarop u van harte welkom bent. Wij proberen als school net zo 'nabij' te zijn als de basisschool. Mocht er tussendoor dus iets zijn, schroomt u dan niet om contact met de mentor op te nemen.

Organisatie

Wij hechten aan een zo voorspelbaar en rustig mogelijke dagindeling voor onze leerlingen. In de basis zijn de onderbouwroosters altijd aaneengesloten; standaard tussenuren zijn er dus niet. In geval een docent niet aanwezig is, communiceren we dat zo vroeg mogelijk via onze borden in school en 's ochtends voor uw kind op de fiets stapt via onze website. Daar waar mogelijk nemen collega's lessen van elkaar over. Hiervoor hebben wij ook speciaal een onderwijsassistent in dienst. Deze onderwijsassistent wordt door de absente collega gevoed met lesstof zodat de les zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

 Onze brugklas

De eerste plaatsing in leerjaar 1 gebeurt op basis van het advies van de basisschool. Onze brugperiode duurt twee jaar. Dit doen we om de leerling de kans te geven te wennen aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Uw kind krijgt de kans zich via een vaste, veilige basis in twee jaar tijd te ontwikkelen. Doel van de brugperiode is om tot een definitief niveau-advies te komen. In twee jaar tijd krijgen we een goed, gezamenlijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.

Uw kind zit in de brugperiode in één van de volgende klassen:
•    vmbo-basis / vmbo-kader
•    mavo / havo
•    havo / vwo    (gymnasium)


onze_school_1.png

Dakpanklassen

In deze zogenaamde dakpanklassen werken we met lesmethodes voor het hoogste niveau. We dagen uw kind uit om het hoogste niveau te bereiken, maar laten het zeker niet vallen als gaandeweg blijkt dat dit toch wel lastig zou zijn. Om u en uw kind een goed beeld te geven van de vorderingen geven wij voor iedere toets die gemaakt wordt 2 cijfers, passend bij de 2 niveaus; eentje voor het hoogste niveau en eentje voor het laagste niveau. Zo is vanaf dag één inzichtelijk hoe de ontwikkeling verloopt.

Cito Volg Systeem

Om na twee jaar tot een goed advies te komen bekijken we naast de leerresultaten ook naar de resultaten van het Cito Volg Systeem. In leerjaar 1 maakt uw kind in oktober en in maart toetsen van het Cito. In deze toetsen worden de vaardigheden van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen getoetst. In leerjaar 2 gebeurt dit nogmaals in maart.

De toetsresultatenworden door de mentor tijdens de rapportavonden in december en april met u besproken. De ontwikkelingscurve die na 3 toetsen te zien is wordt in geval uw kind op de rapportvergadering een bespreekgeval is, meegenomen in het uiteindelijke advies.

Naast een rol in de advisering kunnen de resultaten van de Cito toetsen ook reden zijn extra taal- of rekenondersteuning.

 onze_school_3.png

 onze_school_2.png