Ons onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door goed gestructureerde lessen en een evenwichtige lessentabel waar leerlingen door de leerjaren heen hun vakkennis opdoen en worden begeleid naar zelfstandigheid. De docent neemt een belangrijke en actieve rol in bij het leerproces van onze leerlingen. Afhankelijk van de individuele leerling neemt de docent een meer sturende dan wel begeleidende rol aan.

Binnen ons onderwijs is ruimte gemaakt om leerlingen een richting te laten kiezen die past bij hun eigen interesse. De Sportklas en Xpressieklas zijn we gestart omdat we er van overtuigd zijn dat met plezier naar school gaan een goede basis is voor optimale leerresultaten. Meer over de Sportklas en Xpressieklas vindt u elders op de site.

De kwaliteit van ons onderwijs blijkt uit de al jarenlang zeer goede examenresultaten van mavo 4 en onze doorstroomresultaten vanuit de onderbouw.

Communicatie tussen school en ouders

Een goed en direct contact met ouders is een belangrijke factor voor het succesvol en plezierig doorlopen van de schoolcarrière van onze leerlingen. Door de centrale ligging van school is de fysieke afstand automatisch al kleiner dan bij de meeste andere scholen voor voortgezet onderwijs. Wij kiezen er voor om dicht bij de ouders te staan en de afstand tussen school en thuis zo klein mogelijk te houden.

U kunt dus altijd bellen, mailen of binnenlopen voor een afspraak. Daarnaast bent u bij iedere activiteit altijd van harte welkom om te komen kijken. U mag ook van ons verwachten dat wij, meestal via de mentor of teamleider, contact met u opnemen als er zaken spelen waarvan wij vinden dat u op de hoogte dient te zijn.

Wij houden in ieder geval op de volgende manier contact met de ouders.

  • algemene ouderavonden voor ieder leerjaar aan de start van het schooljaar
  • individuele gesprekken van de mentor met de ouders naar aanleiding van het rapport
  • tafeltjesavonden waarop de ouders de docenten kunnen spreken
  • schoolactiviteiten waarbij ouders welkom zijn 

Verder informeren wij de ouders via onze schoolbulletins:

  • 3 maal per jaar verschijnt ons SchoolbaanMagazine met actueel nieuws over allerlei schoolzaken
  • de mentor verstuurt periodiek de mentorbrief
  • van iedere activiteit die wij buiten de lessen om organiseren, wordt u schriftelijk en via de e-mail op de hoogte gehouden. U moet hierbij denken aan uitstapjes van de Sport- en Xpressie, bovenstaande projecten, excursies en reizen.

 Ouders hebben inspraak in de school als:

  • lid van de ouderraad(OR)
  • lid van de deelmedezeggenschapsraad(DMR)

Ook helpen ouders mee als vrijwilliger in de mediatheek.

Schooltijden en rooster

De schooldag start om 08.30 uur. We werken in lesuren van 50 minuten. De lestijden vindt u in de tabel. Voor de onderbouw geldt in ieder geval dat er in het basisrooster geen tussenuren voorkomen. Voor de andere leerjaren proberen wij deze tot een minimum te beperken.

Rapportage en bevordering

Er zijn vier rapporten per jaar. De overgangscijfers worden op basis van het hele jaar berekend. De bevorderingsnormen liggen vast en worden aan het begin van het schooljaar aan leerlingen en ouders bekend gemaakt.

In leerjaar 1 en 2 vindt bij het derde rapport de voorlopige determinatie plaats. Dat wil zeggen: de ouders ontvangen advies over de verder te volgen leerweg in respectievelijk leerjaar 2 of 3. Naar aanleiding van dit advies is er een gesprek tussen de ouders, leerling en de mentor. Aan het einde van het schooljaar volgt de definitieve determinatie.

Contactinformatie

De adres- en contactgegevens van onze vestiging vindt u hier.