Begeleiding


Voor een goede communicatie tussen de leerlingen, hun ouders/verzorgers, de docenten en de overige medewerkers in de school is een duidelijke structuur in de begeleiding noodzakelijk. De basis van de leerlingbegeleiding ligt bij de mentor. Verder hebben de teamleiders en de decaan een taak bij de (studiekeuze)begeleiding van de leerlingen.
 

Mentoren schooljaar 2016-2017:

1A Mevr. de Jong

1B Dhr. Tekelenburg

1C Mevr. Zandbergen

2A Dhr. van der Plas

2B Dhr. Koevoets

2C Mevr. van Dam

2D Mevr. van Ginkel

3A Mevr. Ammerlaan

3B Mevr. van Eechoud

4A Dhr. de Ruijter

4B Mevr. Remmerswaal

 

Decaan

De decaan, Dhr J.Hoving, begeleidt leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze. Hij verstrekt onder meer informatie over onderwijs-, studie- en beroepsmogelijkheden. Verder organiseert hij, indien gewenst of nodig, informatieve bijeenkomsten en voert individuele gesprekken met leerlingen en/of hun ouders. De decaan kan een deskundige van buiten de school inschakelen, bijvoorbeeld een beroepskeuzebureau of een psycholoog, om tot een verantwoorde keuze te komen. De decaan is ook de persoon die vragen kan beantwoorden over studietoelagen en studiekosten.


Beroepsoriëntatie (BO)

Voluit, beroeps- en opleidingsoriëntatie voor de theoretische leerweg (mavo). Dit onderdeel van het programma in de bovenbouw van de mavo hebben wij ontwikkeld om onze leerlingen de kans te geven een goed beeld van vervolgstudies te ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden daarin. Dit is een programma dat we in samenwerking met het bedrijfsleven van Roelofarendsveen hebben opgezet. Op school bereiden we de leerlingen voor door middel van keuzebegeleiding, workshops, voorlichtingslessen over diverse beroepen en een sollicitatieproject. Zowel in mavo 3 als in mavo 4 lopen de leerlingen dan een week stage bij één van de aangesloten bedrijven of instellingen. Op deze manier krijgt de leerling een goed beeld van het beroep en zo verkleinen we de kans op uitval in het eerste studiejaar op het MBO.
 

Zorg

Een school heeft niet alleen tot taak om goed onderwijs te bieden, maar heeft ook een verantwoordelijkheid voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor heeft een centrale rol bij de begeleiding bij de studie, maar is ook alert op het welbevinden van de leerling in de klas. Wanneer zich op sociaal-emotioneel gebied problemen voordoen, neemt de mentor contact op met de zorgcoördinator.
De school heeft via het School Maatschappelijk Werk een laagdrempelig spreekuur voor leerlingen en ouders. Het spreekuur is bedoeld voor leerlingen die vragen hebben over allerlei zaken, zoals gezondheid, uiterlijk, pesten of eenzaamheid.

Intern Zorgteam (IZT)

Soms wordt in overleg met de ouders besloten om een leerling in het IZT-overleg te bespreken. Het IZT wordt in de basis gevormd door onze zorgcoördinator, de Begeleider Passend Onderwijs, een vertegenwoordiger uit het gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) en de teamleider. Desgewenst schuiven in het overleg contactpersonen van diverse externe instanties aan zoals Jeugdzorg, Maatschappelijk werk en/of Leerplicht. Het IZT overlegt (minimaal) tweewekelijks. Door de korte lijnen binnen school en de externe instanties is snelle actie en ondersteuning mogelijk.


Dyslexie

Leerlingen bij wie door een bevoegde deskundige dyslexie is vastgesteld, hebben recht op een aantal faciliteiten. Voorbeelden van deze faciliteiten zijn:
• zij mogen meer tijd gebruiken bij proefwerken (10 minuten per 50 minuten);
• het werk wordt, indien gewenst, met een vergroot lettertype aangeboden;
• tijdens de officiële toetsweken zitten deze leerlingen in een apart lokaal;

Ook het gebruik van Kurzweil bestaat tot de mogelijkheden. Wij hebben als school een aantal licenties die kunnen worden gebruikt door leerlingen die baat hebben bij dit programma. Na een proefperiode kunt u via school een jaarlicentie kopen €60,00. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond over de mogelijkheden van Kurzweil. 
Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator. 

Invoering Passend Onderwijs

Vanaf schooljaar 2014-2015 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. Clusterindicaties komen te vervallen en de benaming ' rugzakleerling' verdwijnt. Natuurlijk houden leerlingen wel hun diagnose en hebben leerlingen ondersteuningsbehoeftes. Voor nieuwe leerlingen geldt:

Na inschrijving toetsen wij de ondersteuningsvraag van iedere leerling. M.a.w., we proberen zo goed mogelijk in te schatten of wij aan de ondersteuningvraag van de leerlingen kunnen voldoen die zich bij ons hebben aangemeld. We baseren onze mening op officiele documenten van specialisten, de mening, op papier en mondeling,van de basisschool, ouders en de leerling zelf.

Bij voorbaat geven wij één grens aan:

  1. Leerlingen waarvan we verwachten dat ze het niveau niet aankunnen, kunnen wij niet plaatsen. Leerlingen moeten dus minimaal een vmbo-kader diploma kunnen halen.

 

Faalangstreductie- en examenvreestraining

Voor sommige leerlingen brengt het maken van toetsen, het deelnemen aan (eind)examens, het spreken in het openbaar, veel spanning met zich mee die het presteren nadelig beïnvloedt. Wanneer dit gesignaleerd wordt, is er op school de mogelijkheid om deze training te volgen.