Onderwijs in de onderbouw, leerjaar 1 en leerjaar 2

Ons onderwijs in de onderbouw kenmerkt zich door de verlengde brugperiode. Dat wil zeggen dat wij na twee leerjaren leerlingen definitief plaatsen op het niveau waarvan we denken dat ze hun diploma gaan halen. Dit is na het advies van de basisschool namelijk de volgende belangrijke beslissing. We nemen deze beslissing graag weloverwogen en in goed overleg met de ouders. Door de lessentabellen van de leerjaren goed op elkaar af te stemmen, is het ook goed mogelijk om hier twee jaar voor te nemen. Een belangrijk voordeel hierbij, is dat het de leerling rust geeft. Hij/zij krijgt de tijd om te wennen aan alle nieuwe dingen na groep 8. Dit gewenningsproces kost tijd en aandacht en is in onze ogen essentieel om goed te begeleiden en omdat het voorwaardelijk is voor een succesvol vervolg van de schoolcarriere.

Plaatsing

In de eerste klas wordt uw kind geplaatst in één van onderstaande drie zogenaamde 'dakpanklassen', en deze plaatsing is in principe voor twee jaar:

  • Basis-Kader
  • Kader-Mavo
  • Mavo-Havo
  • Havo-Vwo

Plaatsing gaat op basis van de toetsen die gemaakt zijn in het basisonderwijs en na een gesprek op de basisschool. In het geval dat de toetsresultaten afwijken van het advies van de basisschool, is het advies voor ons leidend bij de plaatsing.

Lesniveau en niveaubepaling

In de bovengenoemde klassen wordt gedifferentieerd lesgegeven waarbij we als basisniveau het hoogste niveau nemen. In een Mavo-Havo klas is dit dus het Havo-niveau. Gedurende het schooljaar kan natuurlijk blijken dat dit niveau eigenlijk net te hoog is voor uw kind. Docenten die dit merken, passen hun les zo aan dat iedere leerling uiteindelijk de lesstof uitdagend genoeg krijgt aangeboden, passend bij zijn/haar niveau. Om dit ook cijfermatig inzichtelijk te maken, becijferen wij iedere toets op beide niveaus. Leerlingen in een Mavo-Havo groep krijgen dus een Mavo en een Havo cijfer. Naast dit dubbele cijferysteem, kijken we ook naar de leerstrategie van onze leerlingen. Dit is namelijk van grote invloed op de keuze voor het vervolgniveau van uw kind op de middelbare school. Wij doen dit via de RTTI-methode; meer hierover krijgt u te horen van de mentor op de eerste ouderavond. Om het beeld compleet te maken krijgen alle leerlingen in de tweejarige onderbouw drie keer een VAS-toets van het Cito. Dit kunt u zien als het vervolg op de Cito eindtoets van groep 8. Het gaat bij de VAS-toets om de vakken nederlands, engels, wiskunde en rekenen. Ons advies na leerjaar 2 is dus gebaseerd op:

  1. de cijfers; deze zijn altijd leidend
  2. leerstrategie; aanvullend en verduidelijkend
  3. VAS-toets; aanvullend en verduidelijkend
  4. Beeld van het docententeam; aanvullend en verduidelijkend

Ondanks dat wij een tweejarige brugperiode heel waardevol vinden, blijft het natuurlijk in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk om een stapje hoger of een stapje terug te doen. Geen leerling wordt gelukkiger van twee jaar werken te ver onder of te ver boven zijn niveau.

Bijzonder in de onderbouw

Aandacht voor taal en rekenen
Anticiperend op de verzwaring van de exameneisen voor de vakken Nederlands en wiskunde besteden wij via speciaal aangeschafte of zelf ontwikkelde modules aandacht aan de ontwikkeling en het bijschaven van de basisvaardigheden van onze leerlingen op het gebied van rekenen en taal. Deze uren ziet u niet standaard terug in de lessentabel. Daar waar blijkt dat leerlingen een achterstand hebben, bieden we deze steun op maat aan.

Speciale klassen
Ongeacht het leerniveau kunnen leerlingen zich inschrijven voor de Sportklas of de Xpressieklas. De mogelijkheid voor kinderen om ook in de onderbouw al een keuze te maken voor een vak waarin ze geïnteresseerd zijn of talent in hebben.

Begeleidingsuur
Voor al onze leerlingen hebben we op dinsdagmiddag het 6e uur een extra begeleidingsuur. Dit uur wordt er in groepjes van maximaal 10 leerlingen onder begeleiding van een vakdocent gericht gewerkt aan het wegwerken van een achterstand of aan het bijspijkeren van een onderwerp dat de leerling moeilijk vindt. Vakdocenten of ouders kunnen de leerling hiervoor opgeven. Voorwaarde voor plaatsing is dat de leerling de voorafgaande periode wel een voldoende werkhouding heeft getoond.

 

Onderwijs in de bovenbouw

Havo 3 en Vwo 3

Het derde leerjaar van het havo, atheneum en gymnasium kenmerkt zich door een solide voorbereiding op de Tweede Fase.
 In het derde leerjaar krijgt de voorbereiding op de Tweede Fase een uniek karakter. Behalve aandacht voor het wennen aan een andere, zelfstandigere, manier van werken, besteden we veel aandacht en tijd aan de begeleiding naar het juiste profiel in de Tweede Fase. De leerlingen werken onder begeleiding van de mentor met een digitale keuzebegeleidingsmodule. Ouders kunnen hier samen met hun kind thuis ook aan werken.
De Mariënpoelstraat in Leiden is de locatie waar onze leerlingen het Tweede Fase onderwijs gaan volgen. Om die overstap goed te laten verlopen, is er een speciaal kennismakingsprogramma voor de leerlingen van de Schoolbaan. Dit programma richt zich op nieuwe vakken, profielen en het nieuwe gebouw; bovendien zijn er enkele kennismakingsactiviteiten gedurende het schooljaar met de leerlingen van de Mariënpoelstraat.
Het gymnasium op het Bonaventuracollege heeft zijn eigen karakter. Het onderwijs speelt zich tot en met het derde leerjaar natuurlijk gewoon af op de Schoolbaan maar vanaf leerjaar 2 worden er al buitenschoolse activiteiten ondernomen met de andere gymnasiumleerlingen van de andere locaties. Een voorbeeld hiervan is het bezoeken van speciale tentoonstellingen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de driedaagse excursie naar Trier in klas 3.

mavo 3 en mavo 4

Na twee leerjaren onderbouw, beginnen onze leerlingen in het derde leerjaar van de mavo met het examentraject. Om de leerlingen hier goed op voor te bereiden, vinden in de eerste periode van het derde leerjaar nog geen examentoetsen plaats. In het begin van het schooljaar wordt op een speciale ouderavond het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan leerlingen en ouders uitgereikt. In dit PTA staat per vak een overzicht van de toetsen die afgenomen worden en de zwaarte van de toets. Een aantal cijfers dat gehaald wordt, telt mee voor zowel de overgang als voor het schoolexamen. Aan het einde van het jaar heeft een leerling dus al cijfers verzameld voor het schoolexamen. Deze cijfers ‘neemt hij mee’ naar het vierde leerjaar.

Versnellen
Leerlingen die in de onderbouw bijzonder goed voor een vak hebben gepresteerd en daarnaast een goede werkhouding hebben ontwikkeld, komen in aanmerking om ééf twee vakken versneld af te ronden. Dit betekent dat de examenstof die normaalgesproken in leerjaar 3 en 4 wordt aangeboden, volledig in leerjaar 3 wordt aangeboden en afgerond met het eindexamen. Dit geeft leerlingen de kans om in mavo 4 meer aandacht aan de overgebleven vakken te besteden of zich door te ontwikkelen, op bijvoorbeeld havo niveau, voor het vak waarin ze excellereren.

Speciaal in mavo 3
In de derde klas wordt ook de Grote Praktische Opdracht (GPO) gemaakt; een groepswerkstuk waarvan het onderwerp vrij is. Een groep mag zelf weten wat hij gaat onderzoeken, organiseren, maken of ontdekken. De GPO kan gezien worden als een voorbereiding op het sectorwerkstuk dat in het vierde jaar gemaakt wordt. De GPO maakt onderdeel uit van het examenprogramma en dient dus voldoende te worden afgesloten.

Speciaal in mavo 4
Het sectorwerkstuk is de scriptie van de mavo en een dubbel zo groot werkstuk als de GPO. Ook dit werkstuk wordt in groepen gemaakt. De keuze van het onderwerp is wat beperkter: dit moet binnen de sector vallen. De titel en de beoordeling van het sectorwerkstuk worden vermeld op het diploma. Ook het sectorwerkstuk is onderdeel van het examenprogramma.
In het vierde schooljaar van de mavo worden geen proefwerken en so’s meer gegeven. Alle toetsen die leerlingen maken zijn examentoetsen of onderdelen van examentoetsen. Naast de lesstof voor de schoolexamens, wordt in het laatste schooljaar veel aan eindexamenvoorbereiding gedaan. In mei is het Centraal Eindexamen: een klassiek spannende tijd.

Meer dan onderwijs
In de laatste twee leerjaren van de mavo ligt vanzelfsprekend de nadruk op een goede voorbereiding op het eindexamen. We hechten op de Schoolbaan echter ook veel waarde aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs via uitgebreide Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Onze leerlingen maken kennis met de diverse opleidingen in het mbo. Bovendien lopen leerlingen zowel in leerjaar 3 en in leerjaar 4 een week stage bij een bedrijf in de regio. Op die manier helpen we de leerling zich voor te bereiden op een zinvolle rol in de maatschappij van de toekomst.

Extra vak
Al onze leerlingen kiezen in leerjaar 3 een extra examenvak; bijna al onze leerlingen doen in dit extra vak ook eindexamen. Een extra vak verruimt de mogelijkheden in het vervolgonderwijs. Voor leerlingen die willen doorstromen naar de havo is dit vanzelfsprekend ook een voordeel.