Schoolregels

Afspraken (regels) zijn op een school waar zoveel mensen met elkaar verkeren, noodzakelijk. Ze dienen om de dagelijkse gang van zaken prettig en efficiënt te laten verlopen. Hierbij wordt gerekend op ieders medewerking. In het bijzonder hechten wij aan onze eigen 

SCHOOL(BAAN)REGELS

1.  Wij komen op tijd in de les

2.  Wij komen goed voorbereid in de les

a.  Ons huiswerk is gemaakt en geleerd

b.  We hebben de juiste spullen bij ons

3.  Tijdens schooltijd gaan wij niet van het schoolterrein af

a.  Alleen op vrijdag mogen we naar de markt

4.  Wij nemen geen energydranken mee naar school

5.  Onze geluidsdragers en telefoons staan uit en zitten in onze tas tenzij de docent aangeeft dat ze

    gebruikt mogen worden

6.  Wij houden gezamenlijk de school schoon en netjes

7.  Wij zijn zuinig op elkaars en onze eigen spullen

 

De lessen

1 Te laat komen

Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de conciërge. Daar krijgt hij of zij een briefje dat alsnog toegang tot de les verschaft. De conciërge kan overgaan tot het nemen van een strafmaatregel.

2 Lesuitval

Mochten er door ziekte van één van de docenten of door andere omstandigheden lessen komen te vervallen, dan draagt de school er zorg voor, dat er voor leerlingen geen onnodige tussenuren ontstaan. Uitvallende lessen worden vervangen en/of kunnen als studie-uren worden benut, al dan niet begeleid. In de brugklas neemt waar mogelijk een andere docent de lessen waar. In de overige klassen van de onderbouw wordt er ook naar gestreefd een vervangende docent te vinden. Daarnaast probeert de roostermaker de uitgevallen lessen naar het eind van de schooldag te verplaatsen. Roosterwijzigingen worden altijd vermeld op de monitor in de aula.

3 Absentie

Iedere leerling is verplicht alle lessen te volgen. Het rooster van lesuren wordt aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen uitgereikt. We verwachten dat afspraken voor bijvoorbeeld artsbezoek alleen onder schooltijd gemaakt worden als dit echt niet anders kan. Absentie wordt per uur geregistreerd. De mentor of teamleider controleert regelmatig het aantal gemiste uren en neemt indien noodzakelijk contact op met de ouders.

4 Ziekte

Is een leerling wegens ziekte niet in staat naar school te komen, dan verwachten wij dat de ouders dit schriftelijk of telefonisch melden aan de school. Naam en klas van de leerling, datum en reden van verzuim, door één van de ouders schriftelijk in te leveren bij de conciërge of telefonisch zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór de aanvang van de lessen en altijd voor 10.00 uur. De telefoon wordt op schooldagen aangenomen tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

5 Verwijdering uit de les

Het is mogelijk dat een leerling de orde tijdens de les verstoort of herhaaldelijk de regels overtreedt, zodat hij of zij door een docent uit de les wordt verwijderd. In zo’n geval geldt de vaste regel dat de leerling zich, ongeacht de reden van verwijdering, onmiddellijk meldt bij de desbetreffende teamleider of, wanneer deze niet aanwezig is, bij één van de andere teamleiders of de directie. Leerlingen die uit de les verwijderd worden, kunnen door de schoolleiding verplicht worden gedurende een bepaalde tijd werkzaamheden te verrichten.

6 Leswisseling

Bij wisseling van lessen gaat een klas meestal naar een ander lokaal. Het is de bedoeling dat dit snel en met normaal verkeer gebeurt.

7 Huiswerk

Wie door bijzondere omstandigheden een les niet kan leren of maken, zorgt voor een schriftelijke bevestiging hiervan door de ouders.

8 Gymnastiek (LO)

Leerlingen die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de gymnastieklessen, dienen een briefje van de ouders (waarin opgave van reden) mee te nemen. Deze leerlingen blijven bij de les aanwezig, ook het eerste en laatste uur. Van deze regel kan alleen worden afgeweken worden met toestemming van docent LO en teamleider.

9 Speciaal verlof

De leerlingen die afkomstig zijn uit andere culturen hebben er recht op hun eigen feestdagen te vieren. Ze nemen wel van tevoren een schriftelijk bericht mee van huis. Voor de volgende data bieden we een extra dag verlof:


- Suikerfeest (Islamitisch)
- Offerfeest (Islamitisch)
- Holifeest (Hindoestaans)


Leerlingen krijgen géén extra verlof voor het treffen van voorbereidingen of assisteren daarbij.

10 Tussenuren

Om te beginnen, doen we er alles aan om tussenuren te voorkomen. Onze klassenassistent kan lessen geven van afwezige collega's. Ook hebben de docenten een invalrooster waarop ze lessen kunnen waarnemen van een afwezige collega. Als er toch een keer sprake is van een tussenuur dan kunnen de leerlingen hun tijd nuttig  besteden in onze mediatheek. De leerlingen met een tussenuur mogen in geen geval het schoolterrein verlaten. 

Maatregelen

Een leerling die zich niet houdt aan de gewone regels en regelmatig storend gedrag vertoont, wordt daarop aangesproken. Als dit niet helpt kan er straf volgen. Deze straf kan bestaan uit werk van een bepaald vak of een taak binnen de school. Als dit niet helpt of als er sprake is van ernstig wangedrag, kan de leerling geschorst worden. De ouders worden daarvan op de hoogte gebracht.
Als een schorsing geen verbetering in het gedrag brengt of als er sprake van zeer ernstig wangedrag, kan de leerling van school verwijderd worden. De ouders worden daarvan op de hoogte gebracht.


Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.