Ouders

Een goed en direct contact met ouders is een belangrijke factor voor het succesvol en plezierig doorlopen van de schoolcarrière van onze leerlingen. Door de centrale ligging is de fysieke afstand automatisch al kleiner dan bij de meeste andere scholen voor voortgezet onderwijs. Wij kiezen ervoor om de afstand tussen school en thuis zo klein mogelijk te houden.

Welkom

U kunt dus altijd bellen, mailen of binnenlopen voor een afspraak. Daarnaast bent u bij iedere activiteit van harte welkom om te komen kijken. U mag ook van ons verwachten dat wij, meestal via de mentor of teamleider, contact met u opnemen als er zaken spelen waarvan wij vinden dat u op de hoogte dient te zijn.

Contact houden

Wij houden in ieder geval op de volgende manier contact met de ouders:

  • nieuwsbrieven
  • algemene ouderavonden
  • individuele rapportgesprekken
  • tafeltjesavonden
  • schoolactiviteiten waarbij ouders welkom zijn

Inspraak

Ouders hebben inspraak in de school als:
• lid van de ouderraad (OR)
• lid van de deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Ouderraad

De ouderraad is onze ‘critical friend’, ze volgen opbouwend kritisch het beleid van de school. Dit gebeurt vanuit de visie dat de medewerkers van school met de ouders zij aan zij staan bij het streven om de school goed en veilig te laten zijn, en dit waar mogelijk te verbeteren.
Ouderraadleden zijn ouder/verzorger van een van de leerlingen en vertegenwoordigen alle ouders. De raad vergadert vier tot zes keer per jaar, de vestigingsdirecteur is hierbij aanwezig. De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de DMR.